Shufuku no hiho

Mambyo no leyaku

 

Kyo dake wa

Ikaru na

Shin paï suna

Kansha shite

Gyowo hage me

Hitoni Shinsetsuni

 

Assayu gasshô shite

Kokoro ni neji ni tonaeyo

Les préceptes rei ki en japonais...

You have no rights to post comments